Asfaltonderzoek

Wanneer asfaltwegen worden onderhouden of opgebroken dienen de afvoer-/ hergebruikmogelijkheden van het vrijkomende asfalt en de eventueel ondergelegen funderingslaag te worden bepaald. De hoeveelheid teer in het asfalt is hierbij van belang, dit teer kan door het hoge gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en het milieu.  

Voor de afvoer van asfalt is de CROW publicatie 210, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, van kracht. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden. Bij het asfaltonderzoek is het vooral van belang dat de milieuhygiënische kwaliteit van het asfalt wordt onderzocht. Voorafgaand aan freeswerkzaamheden is het verplicht om het asfalt te onderzoeken op PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). In de volksmond wordt dit ook wel teer genoemd en is schadelijk voor het milieu. Asfalt wat teer bevat is schadelijk en komt vooral vrij bij het frezen en bewerken van ‘teerhoudend asfalt’. Dit is met name het geval bij asfaltwegen die aangelegd zijn voor 1995.  

Hoe wordt asfaltonderzoek uitgevoerd?  

Het asfaltonderzoek wordt bij GRS Milieu volgens de CROW publicatie 210 uitgevoerd.  

Stap 1: Historisch vooronderzoek asfalt 

Door middel van een historisch vooronderzoek gaan wij proberen te achterhalen wanneer het asfalt is aangelegd. Daarnaast onderzoeken wij welke dikte en samenstelling het asfalt heeft en wat voor funderingslaag onder het asfalt ligt. In dit onderzoek bepalen wij of het asfalt verdacht is als teerhoudend. Als blijkt dat het asfalt na 2001 is aangebracht, dan is vaak geen verder onderzoek meer nodig.  

Na het historisch vooronderzoek van het asfalt worden er asfaltboringen uitgevoerd. Hierbij wordt het asfalt beoordeeld op de aanwezigheid van bijzondere weggedeelten. U kunt hierbij denken aan bushaltes, reparatievlakken of vluchtstroken. Op basis hiervan stellen wij een boorplan op.  

Stap 2: Asfaltboringen 

Na het historische vooronderzoek van het asfalt worden er asfaltboringen gedaan. Hoeveel asfaltboringen er plaatsvinden hangt af van de ouderdom van het asfalt. Bij asfalt die is aangelegd voor 1995 wordt er per 500 m2 minstens twee keer geboord. Een wegvlak groter dan 500 m2 wordt per extra 500 m2 één keer extra onderzocht met een asfaltboring. Afhankelijk van de situatie schatten wij in welke boorintensiteit nodig is. 

Indien er sprake is van een onderliggende funderingslaag (b.v. sintels of puingranulaat) zal deze over het algemeen samen met de asfaltkern worden uitgeboord.  

Veruit de meeste boorwerkzaamheden worden uitgevoerd met verkeersmaatregelen volgens de richtlijnen van CROW publicatie 210. De asfaltkernen worden geboord met een diameter van 100 mm. Wanneer de hele wegconstructie (incl. fundering) in beeld moet worden gebracht, wordt er geboord tot 0,5 meter in de onderliggende bodem. 

Stap 3: Laboratorisch onderzoek 

Veelal wordt de onderliggende wegfundering ook bemonsterd en geanalyseerd om te bepalen of het materiaal kan worden hergebruikt. De boorkernen worden in het laboratorium beschreven en ingespoten met een PAK-marker. Als er veel PAK in het asfalt aanwezig is zal de PAK-marker oplichten onder UV-licht. Als dat het geval is kan worden aangenomen dat er meer dan 250 mg/kg ds PAK aanwezig is. Dit asfalt zal moeten worden afgevoerd naar een erkende reiniger of verwerker. De hergebruikswaarde voor PAK in asfalt is 75 mg/kg.  

Conclusie asfaltonderzoek 

Als de PAK-marker niet oplicht is er minder dan 250 mg/kg aan PAK in het asfalt aanwezig. Er zal aanvullend onderzoek moeten worden verricht door middel van een aantal testen, namelijk DLC, HPLC of GC-MS. Deze testen worden uitgevoerd om vast te stellen of het PAK gehalte inderdaad onder de 75 mg/kg ligt. Wanneer dit het geval is kan het asfalt worden hergebruikt voor nieuw asfalt. Teerhoudend asfalt met een gehalte boven de 75 mg/kg dient te worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor teerhoudend materiaal.  

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het uitvoeren van een asfaltonderzoek. Wilt u meer weten over een asfaltonderzoek? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

Wilt u de onderstaande velden, indien bekend, invullen.
Met * gemarkeerd zijn verplichte velden.
OFFERTE AANVRAAG
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn