Waterbodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van te baggeren of te ontgraven materiaal is, ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, bijna altijd noodzakelijk. Wij verzorgen voor u het waterbodemonderzoek (volgens BRL 2002) en ondersteunen bij alle bijbehorende processen. Een waterbodemonderzoek is nodig om te kunnen bepalen, welke vergunning of melding noodzakelijk zijn. 

Wanneer is waterbodemonderzoek nodig? 

Waterbodemonderzoek is van belang voor het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Bij deze situaties moeten baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald.

De informatie die wij uit het waterbodemonderzoek naar de oppervlakte brengen is nodig om te kunnen bepalen: 

  • welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn;
    De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd; 
  • welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt; 
    Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang. 

Onze werkwijze 

Binnen GRS Milieu werken wij met een vaste werkwijze voor onze waterbodemonderzoeken. Hierbij focussen wij op het zo duidelijk inzichtelijk maken van het resultaat zodat u hiermee aan de slag kan.

Hier wordt eerst onderzocht of er gegevens over de onderzoek locatie bekend zijn waaruit blijkt dat de waterbodem verontreinigd is. Het type waterbodem, lijnvormig of vijver, is van belang voor de onderzoeksopzet. Verder zijn er nog aparte onderzoeksstrategieën voor jachthavens, zandwinning, kribvakken of stranden.  Naar aanleiding daarvan wordt een boorplan opgesteld.

Dit onderzoek vindt plaats in de bodem onder water. Als het mogelijk is doen we dit vanaf de walkant, eventueel met een waad pak. Voor breder water maken we gebruik van onze boot. Eerst wordt de waterdiepte en de slibdiepte bepaald. Dan wordt met een zuigerstang het slib en de ondergrond bemonsterd.  
 
De waterbodemmonsters worden door een extern laboratorium geanalyseerd en naar de projectleider verzonden.

De resultaten van het bodemonderzoek worden in een (brief)rapport beschreven. De doorlooptijd van het gehele onderzoek is maximaal twee weken na monstername van de grond. De monstername van de grond kan veelal binnen 1 week na opdracht worden ingepland. Op basis van het waterbodemonderzoek krijgt u inzicht in de kwaliteit van de bodem en kunt u op basis daarvan uw vervolgstappen plannen. 

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het uitvoeren van een waterbodemonderzoek. Wilt u meer weten over een waterbodemonderzoek? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.  

Wilt u de onderstaande velden, indien bekend, invullen.
Met * gemarkeerd zijn verplichte velden.
OFFERTE AANVRAAG
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn