Gaat u een stuk grond kopen of verkopen? Wordt de bestemming en het gebruik van de locatie gewijzigd? Vermoedt u dat er asbest op of in de grond zit? Is de bodem verontreinigd? Deze vragen kunnen wij beantwoorden zodat u niet voor verassingen komt te staan. Met een bodemonderzoek damt u risico’s in, voorkomt u problemen bij toekomstige plannen en bewaakt u bodemverontreiniging.

Waarom een bodemonderzoek laten uitvoeren?

Voor elk project, hoe groot of klein, is het van het grootste belang dat er een gedegen bodemonderzoek wordt uitgevoerd en een passend milieuadvies wordt gegeven. Een nauwkeurig bodemonderzoek geeft inzicht in de mate van bodemverontreiniging, de kwaliteit van de bodem en de specifieke kenmerken. Het is een ondergronds onderzoek waarbij de bodemlagen worden bemonsterd en getest in een laboratorium. Zo worden de kenmerken vast gesteld, die van invloed zullen zijn op uw project. Deze gegevens zijn van belang voor de eisen die de overheid stelt aan het werken in de bodem. Een bodemonderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf zoals GRS Milieu, is de basis voor de planning, het ontwerp, budget en de bouw van uw (nieuwbouw)project.

Aanleidingen voor het laten doen van bodemonderzoek zijn: 

  • Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen.
  • Veilig werken in de grond voor de aanleg of het onderhoud aan kabels- en leidingentracé.
  • Een ondergrondse olietank verwijderen.
  • Vermoedelijke bodemverontreiniging door activiteiten uit het verleden. Zoals de vroegere aanwezigheid van een tankstation, autogarage, stortplaats of (chemische) wasserij.
  • Het bouwrijp maken van een bouwlocatie.
  • Nul of eindsituatie vastleggen voor de overheid in verband met een nieuwe bestemming of herinrichting van de grond.
  • Bodemkwaliteit vastlegging voor start of beëindiging huurcontract of aankoop van bedrijfsterreinen.
  • De aan of verkoop van een perceel.

Doel van bodemonderzoek 

Inzicht in de toekomst
Bij de start van een project is een bodemonderzoek belangrijk. Helaas onderschatten veel mensen het belang van goed bodemonderzoek tijdens de conceptuele fase van een project. Bij nieuwe initiatieven in en op de bodem is vroegtijdig inzicht in de inrichting en de eigenschappen van de bodem cruciaal voor de uitwerking, de realisatie en het budget van uw plannen.

Vaststellen omvang en risico’s
Wanneer bodemverontreiniging wordt aangetroffen, is het wenselijk en/of noodzakelijk de omvang van de verontreiniging vast te stellen. Met name de risico’s voor mens, milieu en verspreiding zijn daarbij van belang.

Onze werkwijze bij een bodemonderzoek

Voor de uitvoering van de diverse bodemonderzoeken heeft GRS Milieu ervaren deskundigen in huis die uw wensen en voorgenomen werkzaamheden kunnen begeleiden en adviseren met uw planning.

Binnen GRS Milieu hebben wij een vaste werkwijze voor het uitvoeren van bodemonderzoek. Hierbij zorgen wij ervoor dat u een volledig beeld zult krijgen van de staat van uw bodem. U heeft te maken met één projectleider die uw bodemonderzoek van begin tot eind begeleidt. Wij beschikken over eigen veldwerkers in tegenstelling tot de meeste milieuadviesbureaus. Al het veldwerk wordt uitgevoerd met ons eigen materieel, volgens de vereiste richtlijnen en protocollen.

De projectleider staat in nauw contact met de veldwerker en springt in op eventuele knelpunten van de milieu inspectie. Door snel te schakelen en een gedegen informatieuitwisseling houden we de termijn van de onderzoeken zo kort mogelijk en kunnen we grondig advies geven over uw bodem. De aard en de omvang van het bodemonderzoek zijn afhankelijk van het uiteindelijke gebruik waarvoor de resultaten van het onderzoek bestemd zijn.

Een bodemonderzoek bestaat altijd uit een vooronderzoek en een verkennend onderzoek. De tijd die daarmee is gemoeid hangt af van de grootte van het perceel en de historie ervan. Afhankelijk van wat er tijdens die onderzoeken aangetroffen wordt, volgt er een nader onderzoek. De grootte van een dergelijk onderzoek hangt van veel factoren af en het is dan ook moeilijk om zonder informatie de kosten vast te stellen. Wanneer u uw specifieke situatie aan ons voorlegt tijdens een vrijblijvend intakegesprek, kunnen wij u hier uiteraard meer over vertellen.

Bij het vooronderzoek worden gegevens verzameld over de locatie. Naar aanleiding daarvan wordt vastgesteld of een locatie verdacht of onverdacht is van bodemverontreiniging. Vervolgens wordt een onderzoeksplan opgesteld. Daar in staat hoeveel boringen en eventueel peilbuizen, er nodig zijn en op welke plekken. De peilbuizen zijn nodig voor het nemen van grondwatermonsters. 

Bij het vooronderzoek wordt vastgesteld of er gegevens over de locatie bekend zijn waaruit blijkt dat de bodem verontreinigd kan zijn. Dit resulteert in een verdachte of onverdachte locatie. Naar aanleiding daarvan wordt een boorplan opgesteld. 

Een gecertificeerde BRL2000 monsternemer voert op de locatie het veldonderzoek conform het onderzoeksplan uit. Dat wil zeggen dat de monsternemer de boringen zet, eventuele peilbuizen plaatst en de grond bemonstert. De grondwatermonsters worden een week na het plaatsen van de peilbuizen genomen. De grond en/of watermonsters worden door een onafhankelijk extern laboratorium geanalyseerd. 

De milieukundig adviseur verwerkt de resultaten van het veldonderzoek en de analyses van de grond en/of grondwatermonsters in een rapportage. Hierin staat uitvoerig beschreven wat wij hebben onderzocht en wat de resultaten van dit bodemonderzoek zijn. Op basis hiervan kunt u uw project gaan plannen en uitvoeren. De duur van het bodemonderzoek, van aanvraag tot rapportage is gemiddeld  3 à 4  weken. 

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het uitvoeren van bodemonderzoek. Wilt u meer weten over een bodemonderzoek? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

Wilt u de onderstaande velden, indien bekend, invullen.
Met * gemarkeerd zijn verplichte velden.
OFFERTE AANVRAAG
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn